برچسب: چه غار هایی گنج دارند

  • تقسیم بندی غارها

    تقسیم بندی غارها

    تقسیم بندی غارها تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی از مصنوعی (دست کن) تقسیم بندی غارها : دوستان بدلیل اینکه در دفینه یابی یک حفار در طی جستجوهای خود ممکن است بارها با غارها مواجه شود لذا باید در مورد غارها و چگونگی تشکیل غارها و تشخیص غارهای طبیعی از دست کند اطلاعات هر چند کم داشته باشد تا کمتر… ادامه مطلب "تقسیم بندی غارها"